Historicus rf:s jämställdhets- och jämlikhetsplan 2016

Historicus r.f. förbinder sig till att i all sin verksamhet, samt val av styrelse och funktionärer, behandla alla medlemmar i föreningen, samt övriga som deltar i föreningens evenemang, respektfullt, jämställt och jämlikt. Föreningen förbinder sig även till att ta eventuella individuella specialbehov i beaktande vid planering och verkställande av dess verksamhet. Det är viktigt för föreningen att medlemmar och övriga skall kunna delta i föreningens verksamhet utan att mötas av fördomar och stereotypa föreställningar. Historicus r.f. vill erbjuda en trygg och tillgänglig omgivning där alla, oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning, funktionsförmåga, hudfärg, etnicitet, nationalitet, socioekonomisk bakgrund, trosuppfattning, m.m. känner sig välkomna och respekterade. Diskriminering och trakasserier i alla deras former fördöms å det starkaste av föreningen.

All Historicus r.f:s verksamhet följer de lagar och stadgor som i Finland stiftats angående jämställdhet och jämlikhet (Finlands grundlag, lagen om jämställdhet mellan män och kvinnor, lagen om likabehandling m.fl.) samt Helsingfors universitets studentkårs och Helsingfors universitets jämställdhetsprogram, och strävar till att efterleva andan i dessa. Föreningen strävar i all sin verksamhet till att garantera jämställdheten och jämlikheten mellan föreningens medlemmar.

Även Historicus r.f:s egna stadgar främjar jämställdheten och jämlikheten bland föreningens medlemmar. Enligt Historicus r.f:s stadgar är föreningens högsta beslutande organ föreningsmötet, dit samtliga medlemmar inbjuds. Mötet behandlar alla frågor som är viktiga för föreningens verksamhet och samtliga ordinarie medlemmar har såväl yttrande- som rösträtt vid mötet. Samtliga ordinarie medlemmar har också rätt att vid föreningens valmöte ställa upp till styrelse- och funktionärsposter. Dessa rättigheter gäller för var och en av Historicus r.f:s medlemmar, och kommer även i fortsättningen att upprätthållas.

Varje medlem har rätt att delta i all verksamhet som föreningen ordnar. Detta i kombination med att den ordnade verksamheten är mångsidig, så att alla medlemmar har möjlighet att delta i verksamhet som för dem känns givande, är synnerligen viktigt ur en jämlikhetssynvinkel. Historicus r.f. ordnar sedan tidigare fester, resor, kulturevenemang, sportevenemang med mera och under verksamhetsåret 2016 kommer föreningen även att ordna verksamhet som specifikt tangerar jämställdhets- och jämlikhetsfrågor. Genom att ordna verksamhet av det senare slaget strävar föreningen bl.a. till att öka medvetenheten om jämställdhets- och jämlikhetsfrågor bland föreningens medlemmar. Vid behov strävar föreningen även till att ordna sin verksamhet i möjligast tillgängliga lokaler.

Föreningen bör sträva till att även i fortsättningen göra sin verksamhet lätt tillgänglig också för nya medlemmar. Detta sköts i nuläget bland annat genom aktiv tutorverksamhet, och genom att uppmuntra nya medlemmar till att delta på möten och ställa upp till poster i Historicus r.f:s styrelse och funktionärskår.

Historicus rf:s jämlikhetsansvariga åligger att vaka över jämställdheten och jämlikheten i föreningen och ta reda på om det finns jämställdhets- och jämlikhetsfrågor som föreningens medlemmar anser problematiska samt reda ut dessa om och då de uppstår. Den jämlikhetsansvariga åligger även att värna om föreningens medlemmars jämställdhet och jämlikhet vid universitetet. Detta kommer att bli speciellt aktuellt i och med att universitetets kandidatprogram förnyas och svenskans och svenskspråkiga historiestuderandes framtida ställning är oklar. I denna fråga kommer föreningens jämställdhetsansvarig att samarbeta med föreningens studie- och arbetslivsansvarig. För att föreningens jämlikhetsansvarig skall kunna fungera ändamålsenligt och effektivt krävs hela föreningens stöd, och att medlemmar informerar den jämlikhetsansvariga om möjliga problem.

Historicus rf samarbetar i jämställdhets- och jämlikhetsfrågor med andra ämnesföreningar, Humanisticum, Helsingfors universitets studentkår, samt med Helsingfors universitets personal.

Johanna Rehn
Historicus rf. jämställdhetsansvarig 2016