Historicus r.f:s miljöplan 2016

Ämnesföreningen Historicus r.f. eftersträvar att som en naturlig del av föreningens arbete beakta miljön och de konsekvenser föreningens verksamhet har för miljön. Samtidigt strävar föreningen, med dess miljöansvarige i spetsen, till att öka medvetenheten om miljöfrågor bland föreningens medlemmar samt att bidra till att medlemmarna har goda färdigheter att leva så miljövänligt som möjligt. Således kan miljöarbetet inom föreningen sägas ha två dimensioner och denna miljöplans uppgift är att ge riktlinjer för detta arbete. Miljöplanen ses igenom årligen och Historicus miljöansvarige följer kontinuerligt upp föreningens miljöarbete och miljöpåverkan.


Största delen av Historicus r.f:s verksamhet ordnas i det av fakultetsföreningen Humanisticum uppehållna ”Humanistklustret” i Nya Studenthuset. Föreningen har ytterst lite möjlighet att påverka större miljöaspekter gällande denna lokal och övriga lokaler föreningen använder sig av så som hur dessa är isolerade eller varifrån elektriciteten skaffas. Ur ett miljöperspektiv är det dock viktigt att det i ”Humanistklustret” finns goda möjligheter till sortering av energi-, bio-, metall-, glas-, pappers- och kartongavfall. Då föreningen använder sig av dessa utrymmen är det en självklarhet att avfall sorteras. Vid evenemang som ordnas utanför utrymmen där goda sorteringsmöjligheter erbjuds sorteras avfall enligt bästa förmåga. Vid utomhusevenemang, exempelvis Vappen, förbinder sig föreningen till att alltid städa efter sig, så att inget skräp lämnas i naturen.


Då föreningen ordnar sitser eller andra fester där mat serveras använder man sig vid matlagningen och serveringen av maten dels av föreningens egna kärl och glas och dels av de kärl, glas och verktyg som utrymmena erbjuder. Engångskärl används enbart om ingen annan möjlighet ges. Vad gäller den mat som serveras vid föreningens tillställningar vore det ur ett miljöperspektiv rekommendabelt att den är vegetarisk. I praktiken är dock en helt vegetarisk meny vid föreningens evenemang orealistisk, men det vore önskvärt att man vid val av köttprodukter beaktade dessas miljöpåverkan och valde det mest miljövänliga alternativet, t.ex. så att kyckling valdes framom nöt, gris- och fårkött, eftersom kycklingproduktion producerar minst koldioxidutsläpp av dessa. I mån av möjlighet bör föreningen satsa på inhemska, närproducerade och ekologiska produkter eftersom dessa ur ett helhetsperspektiv oftast är bättre för miljön. Föreningen strävar även till att ta tillvara alla de matrester som blir över vid dess tillställningar. Detta verkställs t.ex. genom att överbliven mat delas ut till föreningsmedlemmar så att de kan ta med sig den hem.


Som en del av tidigare års miljöplaner har Historicus r.f. förbundit sig till att i enlighet med titeln Rättvis handel –högskola som Helsingfors universitet fått, stödja hållbar utveckling genom att använda Rättvisemärkta kaffe- och teprodukter under diverse evenemang och sammankomster. Denna praxis bör fortgå och det vore önskvärt att föreningen och dess medlemmar även i andra sammanhang funderade på de etiska aspekterna av deras konsumtion.


I samband med Historicus r.f:s årliga höstexkursion och dess vårseminarium som ordnas vartannat år eftersträvar föreningen att använda kollektiva transportmedel för att på bästa sätt ta miljön i beaktande. Ifall det inte är möjligt att använda sig av kollektivtrafik bör man samåka. Vid t.ex. flygplansresor rekommenderas senare kompensation av utsläppen i mån av möjlighet.


Vad gäller informationsgången inom föreningen, samt dess inverkan på miljön, informerar Historicus r.f. mestadels elektroniskt, främst via den egna e-postlistan, om saker som är viktiga för dess verksamhet. Ifall papper används, bör kopiering och utskrift ske dubbelsidigt.


Utöver att Historicus r.f. tar miljön i beaktande vid ordnandet av och informerandet om sin verksamhet, kommer föreningen även under verksamhetsåret 2016 att ordna verksamhet som specifikt fokuserar på miljöfrågor för att bidra till en ökad medvetenhet om dessa bland föreningens medlemmar. Föreningen kommer t.ex. att introducera loppisrundor som en del av sitt program. Att handla på loppisar, att köpa begagnat i allmänhet och att återvinna är viktiga stötestenar i ett miljövänligt liv bl.a. för att de reducerar individens koldioxidfotavtryck. Genom att ordna loppisrundor strävar föreningen till att föreningens medlemmar, även de som inte vanligtvis besöker loppisar, ska ha möjlighet att bekanta sig med loppisutbudet i Helsingfors och på så vis ha bättre möjligheter att leva ett så miljövänligt liv som möjligt genom att även i fortsättningen handla på loppis.


Under år 2016 kommer Historicus r.f. också i övrigt att satsa på att visa dess medlemmmar miljövänligare alternativ till vanliga produkter. På så vis hoppas föreningen kunna bidra till att dess medlemmar även i sitt vardagliga liv fattar så miljövänliga beslut som möjligt. Föreningen kommer med detta ändamål i åtanke t.ex. att ordna en vinkväll där man provsmakar ekologiska vin. Som en del av sin miljöinriktade verksamhet kommer Historicus r.f. under år 2016 också att rent konkret bekanta sig med naturen. Detta kommer att ske åtminstone genom en exkursion till Noux nationalpark.


Målsättningarna för år 2016 är således att fortsätta och förbättra det goda arbete föreningen hittills har gjort för att vara så miljövänlig som möjlig och hjälpa dess medlemmar att leva miljövänligt.

 

 

Johanna Rehn

Historicus r.f. miljöansvarig 2016