Historicus r.f.

Verksamhetsplan för år 2015

Inledning

Historicus är ämnesföreningen för de svenskspråkiga historiestuderandena vid Helsingfors universitet. Föreningen är relativt liten men har trots det ett betydande antal aktiva medlemmar, både äldre mer erfarna och yngre som aktivt deltar i verksamheten. Föreningen är således livskraftig och dess traditioner kommer att kunna leva vidare även i framtiden. Historicus erbjuder sina medlemmar många olika former av verksamhet och målsättningen för det kommande året är att ytterligare utveckla mångsidigheten, speciellt inom kultur- och idrottsrelaterade program. Samtidigt är värnandet av traditionerna viktigt för föreningen samt att de förs vidare för kommande generationer. Det är framför allt viktigt för Historicus att redan i början av höstterminen hjälpa de nya studerandena så att de har goda förutsättningar att komma med i verksamheten, för att framtidens ämnesföreningsaktiva skall finnas.   

 

Studieverksamhet

Tutorerna är de första som välkomnar de nya gulnäbbarna på hösten då det nya föreningsåret inleds, något som sker genom informationstillfällen samt olika evenemang, där även de övriga föreningsmedlemmarna deltar. Historicus styrelse och andra aktiva kommer redan under de första dagarna att presentera sig för de nya studerandena och på hösten kommer målsättningen för en hel del av Historicus program att vara att få de nya medlemmarna att känna sig som en del av föreningen och gemenskapen samt att få dem aktivt med i verksamheten. Gulnäbbsevenemang kommer också att ordnas tillsammans med Historicus vänföreningar. Föreningen hoppas på att i år med ett allt mångsidigare gulnäbbsprogram rycka med sig en till och med större skara gulnäbbar än tidigare år. Alla som letar efter information om antagningsprocessen kan redan långt innan de eventuellt blivit antagna hitta detta på Historicus hemsidor.

 

Historicus erbjuder också annan studierelaterad service. Föreningens studieansvariga deltar i möten och tillställningar på både fakultets- och universitetsnivå där studieärenden diskuteras och en del beslut även fattas. Föreningens medlemmar har således såväl tillgång till information om vad som händer inom studiepolitiken och en möjlighet att påverka detsamma genom studieansvarige. Den studieansvariga fungerar även som föreningens representant vid såväl institutionen som i andra sammanhang där studiefrågor behandlas, och värnar där om föreningens medlemmars intressen. Detta sker delvis genom en dialog med läroämnets personal, och delvis genom att studieansvarige representerar Historicus i Humanisticums ”opintotoimikunta”, som strävar till att bevaka intressen för alla studerande vid humanistiska fakulteten. En av studieansvariges viktiga uppgifter är att värna om det svenska språket i Humanisticums studiepolitik.

 

Seminarier och exkursioner

I oktober ordnas traditionellt en höstexkursion till ett närliggande område. Traditionellt har exkursionen rört sig inom landet men även i Baltikum (2008 och 2009). Resmålet för år 2015 kommer att vara Stockholm. Resans syfte är att officiellt välkomna de nya studerandena och låta dem närmare bekanta sig med föreningens verksamhet och äldre medlemmar. Under resan kommer de äldre studerandena att  hålla föredrag relevanta för resmålet. Detta är även gulnäbbarnas första chans att få lyssna på längre hunna studeranden, samt en möjlighet för de äldre att dela med sig av den kunskap de fått. Höstexkursionen, är något som föreningen verkligen kommer att satsa på i år, då de planerade exkursionerna under de två senaste åren har tvingats inhiberas pågrund av lågt deltagarantal.

 

Under detta år kommer även en arbetsgrupp att tillsättas som kommer att påbörja planerandet av föreningens Vårseminarium 2016. Historicus Vårseminarium är en seminarieresa som föreningen ordnar vartannat år. Förra året gick resan till Serbiens huvudstad Belgrad och tidigare resemål har bland annat varit Sverige och Skottland. Resemålet för år 2016 är ännu öppet. Historicus ger även ut en vårseminarieskrift, där samtliga deltagare i Vårseminariet skriver ett bidrag. Under detta år kommer Vårseminarieskriften för år 2014 att slutställas och tryckas.

 

Kultur och idrott

Ett av de stora målsättningarna för föreningen år 2015 är att utveckla sitt kultur- och idrottsprogram. Föreningen kommer därför att starkt betona dessa program i sin marknadsföring av evenemang samt aktivt uppmana medlemmar att delta i dessa. Förenigen kommer även att uppmuntra medlemmar att själva komma med idéer om vilken sorts kultur- och idrottsevenemang de skulle vara intresserade av.

 

År 2015 kommer Historicus att erbjuda sina medlemmar olika slag av kulturell verksamhet. I programmet kommer att ingå åtminstone musei-, film- och teaterbesök, men även andra slag av kulturprogram kommer att ordnas, beroende på utbudet  och intresset av föreningsmedlemmar, under året. Målsättningen är att ordna i genomsnitt minst ett kulturevenemang per månad under terminerna.

 

Under år 2015 kommer Historicus också att i kulturväg vara i nära kontakt med sina samarbetspartners i studentvärlden. Först och främst gäller detta Kronos ry, men kulturansvariga kommer även att sträva till att göra samarbete med andra svenskspråkiga föreningar vid universitetet för att organisera möjliga exkursioner som kräver större deltagarantal.

 

Historicus kommer i år engagera sig i idrott på flera olika sätt. Föreningen kommer även att samarbeta med andra ämnesföreningar angående idrott. Föreningsmedlemmar har detta år möjlighet att delta i gemensamma idrottspass med Kronos ry samt Fibula ry i Gumtäckt, där det spelas olika innesports grenar, varierande beroende på deltagarnas intressen.

Historicus har även fastslagit i kalendern egna idrottsevenemang. Exakt vad dessa evenemang kommer att innehålla för grenar har inte ännu fastslagits men badminton och ridning har preliminärt föreslagits. Föreningen har även planerat att åka som åskådare till något idrottsevenemang under terminen, men även detta är öppet för mer exakta uppgifter.

 

Inom föreningen verkar även en idrottsförening vid namn Kjempetorskarne, och Historicus egen boxningsklubb, Historicus Boxing Club, som kommer att under året 2015 fortsätta ordna boxningskvällar för såväl nybörjare som tidigare aktiva inom sporten.

Under hösten 2015 kommer Historicus att ordna en historiad (en lättsinnad tävling historikerföreningarna emellan) som vi bjuder in vår systerförening Kleio (historiestuderandena vid Åbo Akademi) till.

 

Möten

Föreningsmöten, eller månadsmöten, hålls en gång i månaden under hela läsårets gång. Dessa är föreningens viktigaste möten, de fungerar som diskussionsforum, där aktuella ämnen diskuteras, och även som informationskanal där medlemmarna får höra om kommande program och aktuella ärenden i studielivet. På månadsmötet kan även program och tillställningar planeras. På månadsmöten skall föreningen fortsätta traditionen att bjuda in månadsmötestalare. I år kommer föreningen även att på en del månadsmöten att få ta del av fackföreningen SPECIA:s representanter som kan informera föreningsmedlemmarna om situationen på arbetsmarknaden, samt berätta om olika arbetsmöjligheter och branscher.

 

Styrelsen har möten vid behov, men åtminstone två gånger om året, ett alldeles i början av kalenderåret och ett innan höstterminsstarten. För att underlätta ordnandet av olika evenemang eller seminarier kan även kommittéer tillsättas, som håller sina egna möten och rapporterar om hur arbetet fortskrider till styrelsen. För tillfället har Historicus en aktiv kommitté, årsfestgruppen, som planerar föreningens årsfest i mars 2015. En kommitté för planerandet av Vårseminariet 2016, kommer även att tillsättas inom en snar framtid.

 

Papyrus

Historicus tidning Papyrus utkommer i år med fyra nummer. Tidningen fungerar som en kontaktlänk mellan äldre och yngre medlemmar då den delvis rapporterar olika händelser i föreningens verksamhet så att alla kan följa med vad som pågår. Dessutom fungerar Papyrus som ett diskussionsfält medlemmarna emellan och som en möjlighet för föreningens medlemmar att få kortare texter tryckta och publicerade. Papyrus trycks i 100 exemplar.

 

Till redaktionen hör år 2015 förutom chefredaktören sex redaktörer, men alla föreningsmedlemmar är välkomna att bidra i tidsskriften. Detta år är redaktionen exceptionellt väl blandad av såväl äldre erfarnare redaktionsmedlemmar samt nya yngre förmågor. Publiceringen av texter i Papyrus är speciellt viktig för yngre studeranden då detta kan vara den första gången de får en text publicerad, så att den läses av ett större antal individer. Arbetet med tidningen är även mycket nyttigt och givande för dess redaktörer då de får bekanta sig med hur redaktionsarbete fungerar i praktiken, något som för en del kan vara viktig erfarenhet med tanke på framtida arbeten.

 

Fester

Historicus firar traditionellt sin årsfest kring Idus Martiae, det vill säga den 15 mars, ett datum som valts till minnet av Julius Caesars dödsdag. Årsfesten ordnas år 2015 den 14 mars och har traditionellt haft ett tema som årsfesttalaren samt gästernas klädsel följer. I år är temat för festen Brott & Straff. En av festens viktigaste uppgifter är att skapa samhörighetskänsla mellan medlemmarna och skapa kontakter mellan föreningsmedlemmar och alumner, då den hör till de större festerna som både äldre och yngre samt alumner deltar i. Dessutom har även representanter för andra ämnesföreningar och nationer i regel deltagit på festen, så årsfesten är också ett ypperligt tillfälle för studenterna att skapa kontakter utanför den egna ämnesföreningen. 

 

Historicus andra större fest är julfesten. Julfesten fungerar också som avslutning på året eftersom den traditionellt har varit det sista programnumret som föreningen ordnar under ett kalenderår. Julfesten brukar vara mycket populär och omtyckt. Precis som årsfesten, skapar julfesten samhörighet och hjälper att knyta kontakter mellan yngre, äldre och alumner samt även lärostolens personal som ofta deltar vid middagen. Julfesten fungerar som en viktig del då det kommer till att främja kontakten mellan studerande och lärostolens personal.

 

Föreningen ordnar även många andra fester och olika temakvällar under året för att ge medlemmarna en chans att umgås med varandra och skapa samhörighetskänsla; planen är att ha åtminstone två dylika evenemang per månad. Ett exempel på ett av dessa evenemang är Skördefesten, som traditionellt ordnas i början av höstterminen och därför ofta blir gulnäbbarnas första chans att delta i en lite större tillställning och lära känna dem som varit aktiva i föreningen förut samt även de av lärostolens personal som deltar. Skördefesten har under de senaste åren varit en kräftskiva. Mindre fester ordnas oftast en eller flera gånger i månaden, ofta i form av temafester med anledning av olika jubileum eller märkesdagar. De senaste åren har Historicus till exempel haft sin egen form av självständighetsbal i december.

 

Utöver de fester som Historicus självständigt organiserar ordnas även tillställningar med andra föreningar för att garantera ett fortsatt samarbete och för att upprätta nya kontakter. En av dessa fester är Historikersitsen i mars, som Historicus organiserar och deltar i tillsammans med Kronos, Taso, Polho, Eidos och ISHA.  

 

Kontaktverksamhet

En mycket viktig del av Historicus verksamhet är att upprätthålla kontakten till andra ämnesföreningar och närstående organisationer i Helsingfors, så som Humanisticum, Kronos, Taso (ekonomisk- och socialhistoriestuderanden), Polho (studeranden av politisk historia), Eidos (konsthistorikernas ämnesförening) och ISHA Helsinki (International Students of History Association) fortsätter. Historicus har en ISHA ansvarig som representerar Historicus då det kommer till ISHA sammanhang.

 

På grund av föreningens ringa storlek hittas inte alltid tillräckligt med organisatörer inom Historicus för att större programnummer skall kunna ordnas och därför är det mycket värdefullt för föreningen att framför allt Kronos bjuder med Historicus i sina evenemang. Kronos är av tradition Historicus viktigaste samarbetspartner och Historicus önskar fortsätta och utöka det goda samarbetet föreningarna emellan. Särskilt viktigt är att samarbeta kring frågor som rör institutionens och studenternas intressen, men också att främja vänskap och skapandet av kontaktnätverk genom gemensamma fester och andra evenemang. Styrelserna håller tät kontakt och planerar och diskuterar olika projekt under årets gång. Med vänföreningarna ordnas även gulnäbbsintagningar i september, den ena på Sveaborg tillsammans med Kronos och den andra på fastlandet med Kronos, Taso, Polho, ISHA Helsinki och Eidos. Historicus har även goda kontakter med sin vänförening Kleio vid Åbo Akademi. Historicus har i år goda förutsättningar för att fortsätta det goda samarbetet mellan föreningarna, och vi kommer bland annat att ordna tillställningar tillsammans med Kronos styrelse för att befrämja samarbetsförmågan.

 

Historicus är även medlem i Historiestuderandenas förbund (HSF r.f.). Föreningen beviljar resebidrag till sina representanter för möten och seminarier som denna förening ordnar. Historicus medlemmar informeras kontinuerligt även om olika evenemang arrangerade av Historiska föreningen och de uppmuntras också till att delta i dem. Historicus har en egen HSF ansvarig som sköter kontakten till förbundet. I år är HSF samarbetet speciellt viktigt då förbundet ordnar ett seminarium i Helsingfors där även Historicus är med och ordnar.

 

Vidare har föreningen också medlemmar som verkar inom andra områden av universitetets och studentkårens administration. Detta ger Historicus en reell påverkningskanal och ett fint tillfälle att bekanta sig med de möjligheter som erbjuds studenterna och studentkårens medlemmar.

Aktivitet i Humanisticum (takorganisation för ämnesföreningarna inom den humanistiska fakulteten samt intressebevakare för samtliga studerande vid humanistiska fakulteten) kommer också att befrämjas, främst genom deltagande i olika arbetsgrupper inom Humanisticum med ämnesföreningarnas styrelser som målgrupp. Historicus kommer också att sträva till att medlemmar skall representera föreningen på allmänhumanistiska evenemang organiserade av Humanisticum. Ordförande eller vice ordförande deltar även i Humanisticums ordförandemöten, vilka behandlar olika aktuella frågor för ämnesföreningarna. Historicus är del av det så kallade Humanistklustret i Nya Studenthuset och samarbetar därmed också med andra föreningar vid humanistiska fakulteten då det kommer till användandet av lokalerna som delas ämnesföreningar emellan.

 

Föreningen har även en arbetslivsansvarig, som sköter om kontakten med arbetsmarknaden. Historicus har goda kontakter till flere museer och kulturinstitutioner, vilka fungerar som potentiella arbetsgivare för föreningens medlemmar. Arbetslivsansvarige koordinerar kontakten mellan arbetsmarknaden och Historicus, och delger diverse inkommande arbetserbjudanden till föreningens medlemmar via e-postlistan. År 2015 kommer Historicus att gå in för ett djupare samarbete med fackförbundet SPECIA i arbetslivsrelaterade frågor och arbetslivsansvariga kommer att sköta kontakten till fackförbundet. Bland annat kommer arbetslivsdagar att ordnas detta år där information om arbetsmöjligheter samt situationen på arbetsmarknaden kommer att diskuteras.

 

ISHA ordnar årligen en konferens öppen för alla historiestuderande och andra intresserade. Eftersom Historicus är med i och har en representant i ISHA kommer vi att erbjuda våra medlemmar en möjlighet att delta i organiserandet av evenemanget.

 

Medlemsservice

Historicus hemsida (historicus.fi) finns till bland annat för att ge information om föreningen och dess verksamhet åt kommande medlemmar, men där finns också mycket information som är till nytta för nuvarande medlemmar, alumner samt utomstående. Föreningens främsta och bästa informationskanal är e-postlistan, genom vilken medlemmarna får information om både föreningens egen verksamhet samt viktig verksamhet på fakultets- och universitetsnivå. Historicus är även sedan ett par år tillbaka synlig på de sociala medierna. Informeringen på nätsidan samt de sociala medierna sköts främst genom ett samarbete mellan föreningens nätansvariga och ordförande. Arkivet och medlemsmatrikeln upprätthålls av föreningens arkivarie.

 

Föreningens studentoveraller har under de senaste åren köpts tillsammans med Kronos och kommer även i år att finnas till försäljning för främst nya studerande, men även äldre, eftersom overallerna skapar en känsla av gemenskap inom föreningen tillsammans med Historicus egna halarmärken som finns till försäljning. Halarmärket och studentoverallerna gör även föreningen mer synlig utåt på de evenemang där dessa används. Föreningen har även en gemensam sångbok till försäljning till medlemmar och utomstående.

 

Miljö och jämställdhet

Historicus har en miljöansvarig och en jämställdhetsansvarig, vilka båda uppgör en plan för sitt verksamhetsområde för året. Miljöansvariga övervakar att föreningens verksamhet sköts enligt miljövänliga principer, bland annat avfallssortering. Föreningen har också beslutat att stödja hållbar utveckling genom att i andan för Helsingfors universitets Rättvis handel-högskola titel använda endast Rättvisemärkta kaffe- och teprodukter på sina evenemang, något som föreningens miljöansvariga också övervakar. Därutöver strävar Historicus att köpa närproducerade produkter för olika evenemang, i mån om att budgeten tillåter detta.

 

Jämställdhetsansvariga övervakar och värnar om jämställdheten i föreningen, värnar om medlemmarnas jämställdhetsintressen vid såväl universitetet som i föreningsverksamheten och fungerar som ett språkrör för medlemmarna i diverse jämställdhetsärenden. Jämställdhetsansvariga samarbetar med såväl Humanisticums som HUS jämställdhetsorgan, och för vid behov även en dialog med institutionens personal vid frågor angående jämställdhet i studierna.

 

Slutord

Historicus kommer att detta år erbjuda ett mångsidigt program som sträcker sig över flere intresseområden, från kultur till idrott och från vetenskap till fester. Det viktigaste för föreningen är dock bevarandet av den goda gemenskapskänslan som råder bland föreningsmedlemmarna och att skapa samt upprätthålla en trygg plats för dess medlemmar att uppleva studielivet. Historicus vill därutöver varmhjärtat välkomna de nya gulnäbbarna till denna gemenskap på hösten, och hjälpa dem på traven i början av deras studier samt ämnesföreningsliv. Föreningen vill även gärna framhäva sig utåt, och vara synlig på evenemang som ordnas inom studentvärlden. Dessutom kommer föreningen att värna om de viktiga kontakterna vi har till övriga ämnesföreningar på Helsingfors universitet, samt andra universitet, personalen på universitetet samt andra viktiga samhälleliga organ. Föreningen strävar till att bjuda sina medlemmar på högkvalitativ verksamhet samt aktivt bevaka medlemmarnas intressen.

 

 

Helsingfors, 2.2.2014
Sebastian Lindberg